Algemene Voorwaarden EcomBizz

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen

Artikel .1 Definities

1.1 EcomBizz: gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 08170531, handelend onder de naam EcomBizz.

1.2 Website: deze website van EcomBizz en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met EcomBizz en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen EcomBizz en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel .2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van EcomBizz zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor EcomBizz slechts bindend indien en voor zover deze door EcomBizz uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel .3 Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van EcomBizz afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk tijdig voor het sluiten bij het aanbod anders is vermeld.

3.2 De productprijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit en de hoogte van deze kosten, duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook vermeld worden op de wijze zoals in dit Artikel bedoeld.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. EcomBizz kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van EcomBizz afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 EcomBizz kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel .4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van EcomBizz en het voldoen aan de daarbij door EcomBizz gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EcomBizz onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft EcomBizz het recht om prijzen hierover aan te passen.

Artikel .5 Registratie/account

5.1 Om gebruik te maken van de Website, moet de Klant zich registreren via het registratieformulier op de Website. Zodra EcomBizz de klant heeft goedgekeurd kan de klant gebruik maken van de Website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. EcomBizz is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of EcomBizz daarvan in kennis te stellen, zodat EcomBizz gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel .6 Uitvoering overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door EcomBizz is ontvangen, stuurt EcomBizz de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 EcomBizz is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn, dan wel binnen welke geschatte termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4 Indien EcomBizz de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan per e-mail in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 EcomBizz raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

6.7 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

6.8 Bij bestellingen van klantspecifieke producten, zoals eigen verpakkingen of samenstellingen, aanvaardt de wederpartij de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.

Artikel .7 Betaling

7.1 Klant dient betalingen aan EcomBizz volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. EcomBizz is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door EcomBizz tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld.

Artikel .8 Garantie en conformiteit

8.1 EcomBizz staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat EcomBizz er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2 Een door EcomBizz, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst.

8.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt EcomBizz daarvan in kennis te stellen.

8.4 Indien EcomBizz de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

8.5 De producten worden met in acht neming van het in art. 8.2 gestelde geleverd met Fabrieksgarantie. Hiervoor vervult EcomBizz slecht een loketfunctie.

Artikel 9 Klachtenprocedure

9.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van EcomBizz, kan hij bij EcomBizz telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

9.2 EcomBizz geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal EcomBizz binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel .10 Persoonsgegevens

10.1 EcomBizz verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel . 11 Slotbepalingen

11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar EcomBizz gevestigd is.

11.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

11.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

EcomBizz BV
Nering Bögelweg 123
7418HJ Deventer
Nederland

Telefoon: 088 028 43 63
Email: info@ecombizz.com
KvK: 08170531
BTW-nr: NL819003888B01

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00